Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Zasadami rejestracji konta użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z portalu MIIP. Zapoznanie się z treścią tych dokumentów jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że je rozumie i akceptuje.REGULAMIN PORTALU MAŁOPOLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (MIIP)


§ 1
[Definicje szczegółowe]

1. MIIP – Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej służąca do integracji, weryfikacji, wizualizacji i publikowania danych przestrzennych z obszaru województwa małopolskiego.
2. Geoportal MIIP – witryna internetowa, dostępna publicznie pod adresem http://miip.geomalopolska.pl.
3. Interfejs edycyjny – skonfigurowany serwis mapowy, który poprzez przeglądarkę internetową daje możliwość edycji danych przestrzennych publikowanych na geoportalu MIIP.
4. Metadane - indeksowane i katalogowane opisowe informacje o danych i dokumentach elektronicznych używane do ich wyszukiwania.
5. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
6. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
7. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
8. Użytkownik – osoba lub instytucja przeglądająca lub korzystająca z geoportalu MIIP.
9. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła.
10. Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z usług interaktywnych.
11. Linkowanie - umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie www linku do geoportalu MIIP.
12. Użytkownik autoryzowany MIIP – zarejestrowana osoba lub instytucja korzystająca z usług geoportalu MIIP, posiadająca indywidualne konto nadane w procesie rejestracji.
13. Partner – instytucja, firma, z którą Województwo Małopolskie podpisało porozumienie o wzajemnej współpracy przy tworzeniu MIIP i wymianie danych.
14. Organ administracji – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych.
15. Właściciel geoportalu MIIP – Województwo Małopolskie.
16. WODGiK – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


§ 2
[Informacje ogólne]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z zasobów geoportalu MIIP przez użytkowników.
2. Ogólne warunki dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych określają przepisy:
a) art. 40a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn.zm.),
c) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 235).
3. Prezentowane na geoportalu MIIP internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych bądź roszczeń wobec właściciela geoportalu MIIP lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.
4. Dane i usługi zostały opublikowane na geoportalu MIIP na podstawie Zezwolenia Marszałka Województwa Małopolskiego nr 10/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku oraz Zezwolenia Marszałka Województwa Małopolskiego nr 6/2013 z dnia 24 października 2013 roku.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne przepisy powszechnie obowiązujące.


§ 3
[Dostęp do usług]

1. Usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania dostępne są dla użytkowników.
2. Interfejsy edycyjne dostępne są wyłącznie dla użytkowników autoryzowanych.
3. Rejestracja użytkownika ma charakter jednorazowy i służy uzyskaniu danych niezbędnych do stworzenia konta użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i późniejszego zalogowania.
4. Dane gromadzone w procesie rejestracji przechowywane są zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa UMWM oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
5. W czasie procesu rejestracji użytkownik definiuje login i hasło wykorzystywane później w procesie logowania.
6. Użytkownik autoryzowany MIIP w każdej chwili może dokonać modyfikacji bądź usunięcia swoich danych.
7. Użytkownicy oraz partnerzy zobowiązani są do korzystania z geoportalu MIIP w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.


§ 4
[Rodzaje i zakres świadczonych usług]

1. Usługa wyszukiwania (CSW) - z ang. Catalog Service for the Web - standard określający sposób katalogowania danych przestrzennych oraz usług geoinformatycznych - należy przez to rozumieć usługę wyszukania metadanych dla danych przestrzennych za pomocą geoportalu internetowego.
2. Usługa przeglądania (WMS) - z ang. Web Map Services - standard udostępniania map rastrowych - należy przez to rozumieć usługę przeglądania danych przestrzennych za pomocą geoportalu internetowego.
3. Usługa pobierania (WFS) - z ang. Web Future Services - standard umożliwiający pobieranie danych przestrzennych - należy przez to rozumieć usługę pobierania danych przestrzennych za pomocą geoportalu internetowego.


§ 5
[Zasady korzystania z usług i treści publikowanych w MIIP]

1. Dostęp do usług wyszukiwania (CSW), przeglądania (WMS) i pobierania (WFS) jest powszechny i nieodpłatny.
2. Korzystanie z treści umieszczonych na geoportalu MIIP jest możliwe tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.).
3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać, rozpowszechniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu treści geoportalu MIIP w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać oraz udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
4. Użytkownik autoryzowany dokonujący edycji zbiorów danych w bazie danych MIIP za pomocą interfejsu edycyjnego, zobowiązany jest do wskazywania danych i informacji zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem. Wskazanie nieprawdziwych danych i informacji skutkuje automatycznym zablokowaniem konta użytkownika. Jeśli nieprawdziwe dane i informacje wywołały reakcję określonych służb (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego) użytkownik ten może zostać zlokalizowany przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych, a następnie pociągnięty do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.


§ 6
[Udostępnianie zbiorów danych przestrzennych pochodzących z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego]

1. Udostępnianie użytkownikom zbiorów danych odbywa się na podstawie art. 40a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.). Szczegółowy zakres i tryb udostępniania danych określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183), natomiast wysokość opłat określa załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).
2. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały na podstawie art. 40c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 520 z późn. zm.). Zgodnie z art. 48a w/w ustawy, kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.
3. Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k jest zbiorem objętym infrastrukturą zbiorów oraz usług danych przestrzennych. Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.), podmiot realizujący zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, ma możliwość pozyskania nieodpłatnie objętych infrastrukturą zbiorów oraz usług danych przestrzennych w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych. Udostępnienie następuje na wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692).


§ 7
[Warunki techniczne korzystania z danych i usług]

Przy korzystaniu z zasobów geoportalu MIIP zabronione jest:
a) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie geoportalu MIIP,
b) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez geoportal MIIP.


§ 8
[Osadzanie mapy na stronach html]

1. Osadzanie map pochodzących z MIIP na stronach internetowych jest bezpłatne.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1, umożliwia wycentrowanie mapy do dowolnego modułu oraz zasięgu przestrzennego.


§ 9
[Prawa autorskie]

Zawartość geoportalu MIIP jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.”ZASADY REJESTRACJI KONTA UŻYTOWNIKA

• Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jest Marszałek Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
• Dane osobowe zbierane podczas rejestracji konta użytkownika korzystającego z funkcjonalności Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej polegającej na możliwości wprowadzania własnych danych za pomocą narzędzi dostępnych w kompozycjach „Dodawanie/modyfikacja danych użytkownika”, „Przystanki” oraz „Dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych w Krakowie” będą przetwarzane wyłącznie w tym celu. Dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom.
• Użytkownik autoryzowany ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: miip@geomalopolska.pl.
• Podanie danych osobowych (login, imię, nazwisko, e-mail) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w/w celu.
• Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoczesne z brakiem możliwości dodawania/modyfikacji informacji przestrzennych za pomocą kompozycji „Dodawanie/modyfikacja danych użytkownika”, „Przystanki” oraz „Dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych w Krakowie”.